เติบโตด้วยหัวใจที่งดงาม โรงเรียนประชาวิทย์

ยินดีรับสมัครเรียน

นักเรียนชาย หญิง ตั้งแต่อายุ 2–17 ปี

ระดับก่อนอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เปิดสมัคร Admission ปี 2567

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เราไม่เพียงแค่ให้การศึกษาและประสบการณ์แก่นักเรียนเท่านั้น แต่เราสร้างขึ้นเพื่อความสำเร็จในอาชีพการงาน ค้นหาสาขาที่พวกเขาหลงใหลและกล้าที่จะเป็นผู้นำ

ความมุ่งมั่นของโรงเรียน

เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ดีที่สุดในจังหวัดลำปางและความหลากหลายด้านวัฒนธรรม การเรียนรู้

ปี พ.ศ. 2565 นับเป็นปีที่ 95 แห่งการก่อตั้ง โรงเรียนประชาวิทย์ เราเป็นหนึ่งในโรงเรียน จีนที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย ในช่วงเกือบศตวรรษที่ผ่านมา

ทำไมต้องเลือกเรียนที่นี่
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ประชาวิทย์ แพงไหม?

ระบบการเรียนการสอนที่มีโครงสร้างที่ดีตั้งแต่อนุบาลนับเป็นก้าวแรกที่สำคัญ ในการพัฒนาศักยภาพของเด็ก และมีส่วนสำคัญทำให้พวกเขาเติบโตเป็นพลโลกที่มีคุณภาพของมนุษยชน

โรงเรียนให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาความสามารถในการรู้คิด และพัฒนาการทางอารมณ์ผ่านกระบวนการเล่นสนับสนุนการเล่นเป็นทีม ซึ่งจะสอนให้เด็กมีความรับผิดชอบต่อตนเอง โดยครูทำหน้าที่ให้คำแนะนำและกระตุ้นให้เด็กคิดแก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้

การเล่นที่ถูกออกแบบมาอย่างสร้างสรรค์ด้วยการคละอายุ เพศ และกิจกรรมของเด็ก จะสอนให้เด็กมีความรับผิดชอบต่อตนเอง รุ่นพี่รุ่นน้อง และเพื่อนต่างเพศ สอนทักษะการเข้าสังคม การอยู่ร่วมกัน ความเมตตาต่อกัน และที่สำคัญคือการทำงานเป็นกลุ่ม อันเป็นการปลูกฝังแนวคิดเรื่องจิตสำนึกสาธารณะ สามารถมองย้อนกลับในพฤติกรรมของตนเองได้ตั้งแต่วัยอนุบาล

สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาได้ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยุคก่อนศตวรรษที่ 21 ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในสาขาต่างๆอย่างมากมาย สามารถนำมาส่งเสริมการเรียนรู้ได้ในหลายลักษณะ เช่น การนำเสนอภาพที่แสดงแนวคิดเชิงนามธรรมแก่นักเรียน การปฏิสัมพันธ์ หรือการย่อจักรวาลมาอยู่ในห้องให้เด็กได้ศึกษา

ในปัจจุบันโรงเรียนประชาวิทย์ได้นำเทคโนโลยีเหล่านี้มาเพิ่มพูนประสบการณ์แก่ผู้เรียนและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม ฝึกฝนกระบวนการคิด เปิดโลกทัศน์ให้เด็กเป็นคนดีความรู้รอบตัวอย่างไม่สิ้นสุดซึ่งก่อให้เกิดบุคคลที่มีคุณภาพสูงสุดล้ำหน้าทางความคิด และสามารถรับผิดชอบต่อสังคมโลกโดยรวม

เราเป็นโรงเรียนภายใต้การบริหารของมูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาวิทย์-มัธยมวิทยา (องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร) ค่าใช้จ่ายของเราจึงคุ้มค่ามากสำหรับมาตรฐานการจัดการศึกษาแบบ World Class Standard School ที่เราดำเนินการอยู่ ในรูปแบบสหวิทยาการ ภายใต้อัตลักษณ์ที่พิเศษของเรา โดยเน้นการสร้างประสบการณ์ที่ดีในการเรียนรู้เพื่อให้เด็กๆรักและใฝ่ที่จะเรียนรู้ไปตลอดชีวิต.

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR