หลักสูตรการเรียน

การเรียนรู้ภาษา

语言与学习

ภาษากับการเรียนรู้

ภาษาเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ นักเรียนจะเรียนรู้ภาษา เรียนรู้ผ่านภาษา และเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาในการตั้งคำถาม และแก้ปัญหา โดยการใช้ความคิดไตร่ตรองและสร้างความเข้าใจที่ยั่งยืน ภาษาเป็นสิ่งที่นักเรียนต้องใช้ทั้งที่บ้าน โรงเรียน และสังคม ในชีวิตประจำวัน และพัฒนาให้เกิดความเชี่ยวชาญในการพูดที่หลากหลาย  ทางโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้ และสามารถเป็นนักเขียน และนักอ่านอิสระ นักเรียนสามารถเรียนรู้กลยุทธ์ในฐานะการเป็นผู้อ่าน นักเขียน และผู้บรรยาย โดยมีหลักการ รวมถึงวิธีการอ่านออกเขียนได้อย่างสมดุล การเรียนรู้หนังสือที่สำคัญ คือการอ่าน การเขียน การพูด และการฟัง เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ของนักเรียน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนจะได้รับการเรียนภาษาอย่างเป็นระบบแบบแผนโดย

ภาษาไทย

จะเน้นให้นักเรียนฝึกอ่าน เขียน พูดและฟังตามกระบวนการเรียนรู้  ครูใช้กระบวนการสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ และมีการประเมินผลการเรียนตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด ทุกหน่วยการเรียน

ภาษาจีน

เป็นภาษาที่ทางโรงเรียนประชาวิทย์  เปิดสอนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาที่ 2   โดยจากการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ สังคม  เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ส่งผลให้สาธารณรัฐประชาชนจีนมีบทบาททั้งต่อภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ และต่อภูมิภาคอื่นๆ ของโลก  ดังจะเห็นได้จากการที่องค์การสหประชาชาติได้จัดให้ภาษาจีนกลาง เป็นหนึ่งในห้าภาษาหลักในการติดต่อ สื่อสารขององค์การสหประชาชาติ  และด้วยความสำคัญของภาษาจีนกลาง ในเวทีโลกนี้เองที่ส่งผลให้ภาษาจีนกลางเป็นภาษาต่างประเทศในอันดับต้นๆ

โรงเรียนประชาวิทย์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จัดให้ภาษาจีนเป็นภาษาที่ 2 ที่นักเรียนต้องเรียนรู้ เพื่อศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น เพื่อประกอบธุรกิจและใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

ภาษาอังกฤษ

เป็นภาษาที่ 3  และเป็นภาษาที่ใช้สื่อสาร ครูผู้สอนเน้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยนักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เนื้อหาที่เชื่อมโยงกับการเรียนในชั้นเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนได้สนทนา – โต้ตอบ – สื่อสารกับครู  เพื่อนๆ และผู้ปกครองเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทำงานกับผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านภาษา ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีโอกาสฝึกฝน และกระตุ้นให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษและพัฒนาทักษะการเข้าสังคม  รวมถึงการร่วมทำกิจกรรมในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน โดยผ่านการจัดการเรียนการสอน 8 คาบ/สัปดาห์ ในส่วนหนังสือเรียน โรงเรียนได้ใช้หนังสือเรียนจาก OXFORD  ทุกระดับชั้น นักเรียนจะได้รับการติดตาม ประเมินผลการเรียนตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด ทุกหน่วยการเรียนรู้ 

นอกจากจะมีการประเมินความรู้นักเรียนจากมาตรฐาน ตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้แล้ว ทางโรงเรียนได้วัดประเมินผลโดยการการสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษเทียบเคียงมาตรฐานสากล  ( CEFR : Common European Framework Reference for Languages ) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR