ระเบียบการสมัคร

ขั้นตอนการสมัคร

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567

ระดับชั้นเนอสเซอรี่

คุณสมบัติของผู้สมัคร

นักเรียน ที่เกิดระหว่างวันที่ 17 พ.ค.2564 ถึง 31 ธ.ค.2565

หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. สำเนาสูติบัตร, สำเนาทะเบียนบ้าน ของนักเรียน จำนวน 1 ชุด
3. รูปถ่ายหน้าตรงของ บิดา-มารดา จำนวน 1 รูป
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา-มารดา จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนบ้านปัจจุบันของบิดา-มารดา จำนวน 1 ฉบับ

— เอกสารเพิ่มเติม —

1 กรณีชื่อสกุล บิดา มารดาที่ไม่ตรงในสูติบัตรนักเรียน กรุณาสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ จำนวน 1 ฉบับ
2 กรณีหย่าร้าง กรุณาสำเนาใบสำคัญการหย่า บันทึกการหย่า จำนวน 1 ฉบับ
3 กรณีรับผู้สมัครเป็นบุตรบุญธรรม กรุณาสำเนาใบรับรองบุตรบุญธรรม จำนวน 1 ฉบับ

ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3

คุณสมบัติของผู้สมัคร

อนุบาล 1 นักเรียน ที่เกิดระหว่างวันที่ 17 พ.ค.2563 ถึง 16 พ.ค.2564

อนุบาล 2 นักเรียน ที่เกิดระหว่างวันที่ 17 พ.ค.2562 ถึง 16 พ.ค.2563

อนุบาล 3 นักเรียน ที่เกิดระหว่างวันที่ 17 พ.ค.2561 ถึง 16 พ.ค.2562

หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. สำเนาสูติบัตร, สำเนาทะเบียนบ้าน ของนักเรียน จำนวน 1 ชุด
3. รูปถ่ายหน้าตรงของ บิดา-มารดา จำนวน 1 รูป
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา-มารดา จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนบ้านปัจจุบันของบิดา-มารดา จำนวน 1 ฉบับ
6. หนังสือส่งตัวจากโรงเรียนเดิม จำนวน 1 ฉบับ ( สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 )

— เอกสารเพิ่มเติม —

1. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล นักเรียน บิดา มารดา (กรณีที่ไม่ตรงในสูติบัตรนักเรียน) จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาใบสำคัญการหย่า จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาหนังสือการรับรองบุตรบุญธรรม (กรณีเป็นบุตรบุญธรรม) จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (กรณีนักเรียนไม่ได้อยู่กับบิดาหรือมารดา) จำนวน 1 ฉบับ

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1

คุณสมบัติของผู้สมัคร

นักเรียนที่มีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม ของปีการศึกษานั้น

หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. สำเนาสูติบัตร, สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน จำนวน 1 ชุด
3. รูปถ่ายหน้าตรงของ บิดา-มารดา จำนวน 1 รูป
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา-มารดา จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนบ้านปัจจุบันของบิดา-มารดา จำนวน 1 ฉบับ
6. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับจริง

— เอกสารเพิ่มเติม —

1 กรณีชื่อสกุล บิดา มารดาที่ไม่ตรงในสูติบัตรนักเรียน กรุณาสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ จำนวน 1 ฉบับ
2 กรณีหย่าร้าง กรุณาสำเนาใบสำคัญการหย่า บันทึกการหย่า จำนวน 1 ฉบับ
3 กรณีรับผู้สมัครเป็นบุตรบุญธรรม กรุณาสำเนาใบรับรองบุตรบุญธรรม จำนวน 1 ฉบับ

ระดับประถมศึกษาปีที่ 2-6

คุณสมบัติของผู้สมัคร

นักเรียนชาย/หญิง ที่มีอายุตั้งแต่ 7-12 ปี
กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 หรือเทียบเท่า

หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. สำเนาสูติบัตร, สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน จำนวน 1 ชุด
3. รูปถ่ายหน้าตรงของ บิดา-มารดา จำนวน 1 รูป
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา-มารดา จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนบ้านปัจจุบันของบิดา-มารดา จำนวน 1 ฉบับ
6. หนังสือส่งตัวจากโรงเรียนเดิม จำนวน 1 ฉบับ
7. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับจริง

— เอกสารเพิ่มเติม —

1. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล นักเรียน บิดา มารดา (กรณีที่ไม่ตรงในสูติบัตรนักเรียน) จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาใบสำคัญการหย่า จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาหนังสือการรับรองบุตรบุญธรรม (กรณีเป็นบุตรบุญธรรม) จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (กรณีนักเรียนไม่ได้อยู่กับบิดาหรือมารดา) จำนวน 1 ฉบับ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คุณสมบัติของผู้สมัคร

นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. สำเนาสูติบัตร, สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน จำนวน 1 ชุด
3. รูปถ่ายหน้าตรงของ บิดา-มารดา จำนวน 1 รูป
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา-มารดา จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนบ้านปัจจุบันของบิดา-มารดา จำนวน 1 ฉบับ

— เอกสารเพิ่มเติม —

1 กรณีชื่อสกุล บิดา มารดาที่ไม่ตรงในสูติบัตรนักเรียน กรุณาสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ จำนวน 1 ฉบับ
2 กรณีหย่าร้าง กรุณาสำเนาใบสำคัญการหย่า บันทึกการหย่า จำนวน 1 ฉบับ
3 กรณีรับผู้สมัครเป็นบุตรบุญธรรม กรุณาสำเนาใบรับรองบุตรบุญธรรม จำนวน 1 ฉบับ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2–3

คุณสมบัติของผู้สมัคร

นักเรียนชาย/หญิง ที่มีอายุตั้งแต่ 14-15 ปี
กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 หรือเทียบเท่า

หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. สำเนาสูติบัตร, สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน จำนวน 1 ชุด
3. รูปถ่ายหน้าตรงของ บิดา-มารดา จำนวน 1 รูป
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา-มารดา จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนบ้านปัจจุบันของบิดา-มารดา จำนวน 1 ฉบับ
6. หนังสือส่งตัวจากโรงเรียนเดิม จำนวน 1 ฉบับ
7. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับจริง

— เอกสารเพิ่มเติม —

1. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล นักเรียน บิดา มารดา (กรณีที่ไม่ตรงในสูติบัตรนักเรียน) จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาใบสำคัญการหย่า จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาหนังสือการรับรองบุตรบุญธรรม (กรณีเป็นบุตรบุญธรรม) จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (กรณีนักเรียนไม่ได้อยู่กับบิดาหรือมารดา) จำนวน 1 ฉบับ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

คุณสมบัติของผู้สมัคร

นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. สำเนาสูติบัตร, สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน จำนวน 1 ชุด
3. รูปถ่ายหน้าตรงของ บิดา-มารดา จำนวน 1 รูป
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา-มารดา จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนบ้านปัจจุบันของบิดา-มารดา จำนวน 1 ฉบับ

— เอกสารเพิ่มเติม —

1 กรณีชื่อสกุล บิดา มารดาที่ไม่ตรงในสูติบัตรนักเรียน กรุณาสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ จำนวน 1 ฉบับ
2 กรณีหย่าร้าง กรุณาสำเนาใบสำคัญการหย่า บันทึกการหย่า จำนวน 1 ฉบับ
3 กรณีรับผู้สมัครเป็นบุตรบุญธรรม กรุณาสำเนาใบรับรองบุตรบุญธรรม จำนวน 1 ฉบับ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6

คุณสมบัติของผู้สมัคร

นักเรียนชาย/หญิง ที่มีอายุตั้งแต่ 17-18 ปี
กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 หรือเทียบเท่า

หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. สำเนาสูติบัตร, สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน จำนวน 1 ชุด
3. รูปถ่ายหน้าตรงของ บิดา-มารดา จำนวน 1 รูป
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา-มารดา จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนบ้านปัจจุบันของบิดา-มารดา จำนวน 1 ฉบับ
6. หนังสือส่งตัวจากโรงเรียนเดิม จำนวน 1 ฉบับ
7. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับจริง

— เอกสารเพิ่มเติม —

1. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล นักเรียน บิดา มารดา (กรณีที่ไม่ตรงในสูติบัตรนักเรียน) จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาใบสำคัญการหย่า จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาหนังสือการรับรองบุตรบุญธรรม (กรณีเป็นบุตรบุญธรรม) จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (กรณีนักเรียนไม่ได้อยู่กับบิดาหรือมารดา) จำนวน 1 ฉบับ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสอบถาม/ใบสมัครได้ที่ข้างล่างนี้

กำหนดการรับสมัคร
เวลาเปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
มอบตัวนักเรียน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เวลาทำการภายในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:00 น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ

นำเอกสารและหลักฐานการสมัครได้ที่

ห้องทะเบียนชั้น 1 อาคารอำนวยการ
274 ถนนฉัตรไชย ตำบลสบตุ๋ย
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR