เกี่ยวกับโรงเรียน

คติพจน์และปรัชญา

办学理念

ปรัชญา

ปลูกต้นไม้สิบปี สร้างอนุชน บ่มเพาะคนร้อยปี สร้างประเทศชาติ

สีประจำโรงเรียน

  • สีเหลือง หมายถึง ความสว่าง

  • สีแดง หมายถึง ความอดทน เข้มแข็ง

สัญลักษณ์ หมายถึง ความอดทน และเข้มแข็ง

校规

คติพจน์

เราจะไม่โกหก ไม่โกง ไม่ขโมย และจะไม่ยอมให้พวกพ้องของเรากระทำเช่นนั้น

ปณิธาน • 4 ร

เรียนเพื่อรู้

เพื่อการเรียนรู้ที่จะเช้าใจโลกและความซับซ้อนของโลกได้ดีขึ้น และเหมาะสมกับการเตรียมพื้นฐานเพื่อการศึกษาต่อไปในอนาคต

เรียนเพื่อจะเป็น

เพื่อวิเคราะห์ตนเองและรูปแบบทางสังคม เพื่อจะได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพทางกายและจิตใจ “เพื่อให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์แบบ”

เรียนเพื่อปฏิบัติ

เพื่อให้มีทักษะในการทำงานร่วมกับส่วนรวมบนโลก ทั้งในด้านเศรษฐกิจ, การปกครองและสังคม

เรียนรู้เพื่อจะอยู่ร่วมกัน

เพื่อให้เข้าใจและรู้จักการเคารพในสิทธิมนุษย์ชน ลึกซึ้งในหลักของประชาธิปไตย รู้จักความแตกต่างทางวัฒนธรรม เคารพความแตกต่างทางวัฒนธรรม เคารพความแตกต่างของทุกชั้นสังคม ใฝ่ความสงบสุข รับทราบถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์กับโลกใบนี้ ปลูกฝังให้เป็นบุคคลที่จะอยู่ในสังคมด้วยความสงบ และความสามัคคี

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR