หลักสูตรการเรียน

ระดับชั้นอนุบาล

幼儿园大纲

หลักสูตรระดับชั้นอนุบาล

ด้านการเรียนการสอนระดับเนอสเซอรี่-อนุบาล 3 การเรียนการสอนระดับอนุบาลใช้หลักสูตรการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2561 โดยมุ่งเน้นการจัดการศึกษา บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดู และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก ตามศักยภาพ ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และได้มีการพัฒนาการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้คิดวิเคราะห์ สังเกต จำแนก เปรียบเทียบและสนุกสนานกับการเรียนรู้ และส่งเสริมประสบการณ์ตรงโดยเด็กเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง

แผนกอนุบาลโรงเรียนประชาวิทย์ ได้จัดการเรียนการสอน ภาษาจีน และ ภาษาอังกฤษ โดยมีครูต่างชาติ เป็นผู้สอนภาษาจีน 8 คาบ/สัปดาห์ และภาษาอังกฤษ 8 คาบ / สัปดาห์ ซึ่งในชั้นเรียนมีครูผู้ดูแลนักเรียน 3 ท่าน ต่อห้องเรียน และมีความจุนักเรียนไม่เกิน 30 คน ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ กับเจ้าของภาษาโดยมีการทดสอบภาษาเป็นรายบุคคลทุกสัปดาห์

มีภาษาน่ารู้ ใช้ประโยชน์ได้จริง และสนุกสนาน ภาษา ถือเป็นสิ่งที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ซึ่งในปัจจุบันนั้น “ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ” ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในหลาย ๆ ประเทศด้วยกัน โดยเฉพาะบ้านเรา แถมยังเป็นภาษาสากลที่มีผู้ใช้มาก และเป็นหนึ่งในภาษาทางการที่ถูกใช้ในการประชุมต่าง ๆ ขององค์การสหประชาชาติ ประเทศไทย อังกฤษ และสาธารณรัฐประชาชนจีนมีการติดต่อค้าขาย ทำธุรกิจร่วมกัน และมีความสัมพันธ์ทางการทูตมาอย่างยาวนาน ภาษาเหล่านี้จึงมีความสำคัญทั้งทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ซึ่งในปัจจุบันโรงเรียนต่าง ๆ ในประเทศไทย ตั้งแต่การศึกษาภาคบังคับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนในระดับอุดมศึกษา ก็ได้เปิดให้มีการจัดการเรียนการสอน “ภาษาจีนและอังกฤษ” โดยเริ่มเรียนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล โรงเรียนประชาวิทย์จึงมุ่งเน้นการส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษปลูกฝังนักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัย

幼兒園

แผนกอนุบาล

ด้วยประสบการณ์การศึกษาของโรงเรียนประชาวิทย์กว่า 9 ทศวรรษและเป็นโรงเรียนต้นแบบการสอนภาษาจีน ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อสร้างอัตลักษณ์นักเรียนประชาวิทย์ “ฉลาดคิด ภาษาเด่น จารีตงาม”

ท่านผู้ปกครองที่นำบุตรหลานเข้ามาสมัครเรียนระดับเนอสเซอรี่และอนุบาลปีที่ 1, 2 และ 3 ท่านจะได้เห็นพัฒนาการตามวัยของบุตรหลานของท่านมากกว่าที่คิด เด็กของเรามีพัฒนาการตามวัย ทั้งทางด้านร่างกาย การใช้กล้ามเนื้อ ประสาทสัมผัสทางการเคลื่อนไหว ใช้สติปัญญาในการเล่นที่ส่งเสริมให้เข้าใจสิ่งแวดล้อมรอบตัว รู้จักการใช้อารมณ์ ด้านการพัฒนาตนเอง สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เหมาะสมกับวัยและตามพัฒนาการรวมถึงการเข้าใจในการมีปฏิสัมพันธ์ต่อคนรอบข้าง เรียนรู้การเข้าสังคม ฝึกให้รู้จักกฎระเบียบการอยู่ร่วมกัน การดูแลที่ใกล้ชิดอย่างอบอุ่นกับคุณครูมืออาชีพที่สำเร็จการศึกษาทางด้านปฐมวัยโดยตรง เด็กๆได้เรียนรู้ทั้งภาษาจีน และภาษาอังกฤษ รวมถึงการได้ทำกิจกรรมด้านภาษากับครูต่างชาติเจ้าของภาษา ซึ่งทำให้สามารถอ่านออกเขียนได้ตามมาตรฐานการศึกษาชั้นปฐมวัย

โรงเรียนประชาวิทย์


274 ถนนฉัตรไชย ตำบลสบตุ๋ย
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000

054-217-506
admin@prachawit.ac.th

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:00A.M. – 5:00

ช่องทางติดตามและข่าวสาร

รูปภาพและวิดีโอ

สภาพแวดล้อม
เทคโนโลยีการสอน
ดนตรีจีน
ความปลอดภัย

ด้านสภาพแวดล้อม/สภาพห้องเรียน

โรงเรียนมีสภาพสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ มีห้องกิจกรรม มีห้องเรียนที่มีอุณหภูมิที่เหมาะสม มีแสงสว่างเพียงพอเพื่ออำนวยต่อการเรียนรู้ มีห้องกิจกรรม ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องนอน ห้องรับประทานอาหาร สนามเด็กเล่น ที่ปลอดภัยและสะอาด

สำหรับความปลอดภัยโรงเรียนมีความเป็นห่วงและตระหนักถึงผลกระทบรวมถึงสวัสดิภาพอนามัยของเด็กนักเรียนทุกคน  จึงมีมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสต่างๆ รวมไปถึงไวรัสโควิด 2019 โดยมีการทำความสะอาดทุกวันและมีการพ่นยาฆ่าเชื้อทุกสัปดาห์

ใช้สื่อการสอนจาก i-Pad

โรงเรียนประชาวิทย์ของเราได้ใช้ระบบปฏิบัติการเดียวกันทั้งโรงเรียน (ซึ่งเป็นหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล WCS- World Class Standard School)

– จีน อังกฤษ สอนโดยบุคลากรต่างชาติ วัดคุณภาพด้วยข้อสอบกลางระดับโลก
– จัดการเรียนการสอนด้วยระบบควบคุมคุณภาพ TQM
– พัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน จิตพิสัย และทักษะพิสัย ตามคุณลักษณะของพลโลก ตามข้อกำหนดของมาตรฐาน IB.

ด้วย iPad นักเรียนจะไม่ใด้เพียงแค่ดู ฟัง หรืออ่านเท่านั้น แต่ยังสร้างสรรค์ได้ด้วย เพราะ iPad มาพร้อมกับแอพอันทรงพลังที่จะเปลี่ยนการบ้านที่ทำอยู่ทุกวันให้กลายเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นงานนำเสนอแบบมัลติมีเดีย สารคดีจากภาพถ่าย หรือโปรเจ็กต์ค้นคว้าที่น่าตื่นตาตื่นใจแล้วอยู่ๆ งานที่ต้องทำก็จะกลายเป็นงานที่อยากทำ บนอุปกรณ์ที่อยากใช้ขึ้นมาทันที

ดนตรีจีน

ดนตรีจีนเป็นศิลปะที่ช่วยพัฒนาด้านอารมณ์-จิตใจของเด็ก มีผลโดยตรงต่ออารมณ์และจิตใจ ทำให้มีจิตใจอ่อนโยน ทั้งยังช่วยให้สื่อสารภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่วสมวัย

ความปลอดภัย

ทางโรงเรียนมีความเป็นห่วงและตระหนักถึงผลกระทบรวมทั้งสวัสดิภาพของเด็กทุกคน โรงเรียนได้มีมาตรการเพื่อลดความเสี่ยง และควบคุมสถานการณ์ของโรค

โรงเรียนประชาวิทย์ ยินต้อนรับนักเรียนใหม่
ท่านสามารถต้องการติดต่อระเบียบการสมัครได้ที่นี่

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR