นโยบายความเป็นส่วนตัว

โรงเรียนประชาวิทย์ ได้กำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวของโรงเรียนฯและผู้ใช้งาน ไว้เพื่อเป็นแนวทางเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม และ การใช้งานข้อมูลของท่าน รวมถึงการปกป้องข้อมูลของท่าน และนี่คือความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่และความพยายามอย่างยิ่งที่จะปกป้องข้อมูลของท่าน

ประเภทข้อมูลที่จัดเก็บ

 • ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อีเมล์ รหัสผ่าน เบอร์โทรศัพท์ วัน-เดือน-ปีเกิด รูปภาพส่วนตัว รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ของบุคคลที่สามอันเกี่ยวข้องกับท่านโดยตรง ได้แก่ บุตร หลาน เพื่อโรงเรียนฯ นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้สร้างประวัติของตัวท่าน เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล และใช้งานผ่านการลงทะเบียน สำหรับ “บัญชีผู้ใช้งาน”
 • หากคุณใช้ฟังก์ชั่นการใช้งาน รับ-ส่งข้อความ ของโรงเรียนฯ เราจะรวบรวมข้อความ วัน เวลา และ ข้อมูลการสนทนา (Chat Log) เพื่อเป็นไปตามข้อกำหนดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
 • การเก็บ IP Address ที่เชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ของโรงเรียน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

การใช้ข้อมูลเพื่อให้บริการ

 • โรงเรียนใช้ข้อมูลติดต่อ จาก “บัญชีผู้ใช้งาน” ของท่าน เพื่อให้บริการของเรา เช่น การส่งข้อมูลการเข้าเรียนของบุตร-หลาน ข่าวสาร ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน ฯลฯ
 • การเชื่อมโยงข้อมูลติดต่อ กับ ระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนกลาง เซิร์ฟเวอร์ เพื่อส่งข้อมูล แก่ท่าน
 • โรงเรียนฯ ใช้ IP Address สำหรับ ระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนกลาง เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย การตรวจจับพฤติกรรมการทุจริต หรือ สแปม
 • โรงเรียนฯ ใช้ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันซึ่งจัดเก็บไว้ในคุกกี้ในอุปกรณ์เพื่อช่วยตรวจสอบสิทธิ์ว่าคุณคือผู้ที่ควรมีสิทธิ์เข้าถึง “บัญชีผู้ใช้งาน”
 • โรงเรียนเก็บข้อมูล วัน เวลา (Chat Log) กรณีรับ-ส่ง ข้อความ ภาพ ภาพเคลื่อนไหวผ่านระบบ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

การควบคุมความเป็นส่วนตัว

ท่านสามารถแก้ไข หรือ ยกเลิก คำยินยอมของท่านที่ให้โรงเรียนฯ ใช้งานข้อมูลจากบัญชีการใช้งาน โดยใช้การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวสำหรับแอปพลิเคชั่นในบัญชีใช้งานของท่าน อนึ่งหากท่านไม่สามารถ ยอมรับนโยบายต่างๆ ที่ทางโรงเรียนจัดทำขึ้น ทางโรงเรียนถือว่าท่านมีความประสงค์จะสละสิทธิ์การใช้งาน Application ของทางโรงเรียน

ความปลอดภัยการรักษา และ การแชร์ข้อมูล

 • โรงเรียนออกแบบการใช้งาน เพื่อจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ไว้สำหรับพนักงาน เจ้าหน้าที่ของโรงเรียน โดยผู้มีสิทธิ์เข้าถึงนี้ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ ตามสัญญาที่เข้มงวด และอาจถูกลงโทษหรือเลิกจ้างหากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด
 • โรงเรียนไม่มีนโยบายแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กับบริษัท องค์กร หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลใดๆ ยกเว้นในกรณีได้รับอนุญาตจากผู้ใช้งานเป็นลายลักษณ์อักษร

การส่งออกและลบข้อมูล

 • โรงเรียนไม่มีนโยบายโอนข้อมูลท่าน ให้แก่บุคคลอื่น การทำลายข้อมูลหลังจากเลิกใช้งานเป็นการทำลาย โดยไม่มีการสำเนาจัดเก็บใดๆทั้งสิ้น
 • ผู้ใช้งานไม่สามารถลบ หรือ ส่งออกข้อมูลไปยังบุคคลอื่นได้

เมื่อนโยบายนี้มีผลบังคับใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลกับบริการอันเกี่ยวข้องกับ Android App และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของโรงเรียนประชาวิทย์

การเปลี่ยนแปลงของนโยบายนี้

โรงเรียนทำการระบุวันที่เผยแพร่ หรือ เปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุดไว้เสมอ

11 Dec 2018 ให้ถือเป็นประกาศ และ Version ล่าสุด

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR