นายสราวุฒิ ปิยรุจิรกุล

รองผู้อำนวยการประถมศึกษา
副主任的話

สาส์นจากรองผู้อำนวยการ

โรงเรียนพร้อมมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้เด็กทุกคนด้วยการดูแลเอาใจใส่ สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ ส่งเสริมจินตนาการควบคู่กับพัฒนาการด้านวินัย จิตสำนึกในการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เราสนับสนุนให้เด็กมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อย่างสร้างสรรค์ ตามความสามารถและความถนัด เข้าใจและมีแนวคิดในเชิงบวกต่อสังคม

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR