Miss QI Shanshan

รองผู้อำนวยการแผนกจีนศึกษา
副主任的話

สาส์นจากรองผู้อำนวยการ

ในโลกปัจจุบันไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าภาษาจีนมีความสำคัญยิ่งต่อมวลมนุษย์ในด้านภูมิรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และสังคม การมีความรู้ด้านภาษาจีน และสามารถสื่อสารเข้าใจ เป็นสิ่งที่ทุกคนบนโลกโดยเฉพาะผู้คนที่อาศัยในทวีปเอเชีย ต้องมีทักษะพื้นฐานด้านภาษาจีนเพื่อใช้ดำเนินชีวิตในปัจจุบันและอนาคต

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR