นายเทวรัณย์ หรรษ์หิรัญ

รองผู้อำนวยการโรงเรียนแผนกอนุบาล
副主任的話

สาส์นจากรองผู้อำนวยการ

เด็กทุกคนควรได้รับการเริ่มต้นที่ดีที่สุด และได้รับการสนับสนุนเพื่อเติมเต็มศักยภาพได้เป็นอย่างดี เราเชื่อมั่นในกระบวนการดูแลเด็กๆ ของเรา ที่จะส่งผลให้เด็กๆมีพัฒนาการตามวัยในทุกๆด้าน ควบคู่กับการสร้างพื้นฐานความรู้ ปลูกฝังความรักในการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR