คุณนิคม เชาว์กิตติโสภณ

ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาวิทย์ – มัธยมวิทยา ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนประชาวิทย์
普拉查威特教育基金會主席的話

สาส์นจากประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาวิทย์

โรงเรียนประชาวิทย์ได้ปลูกฝังคนมาเกือบ10 รุ่นคน ภายใต้ความหวังว่าบุคคลที่ได้จบการศึกษากับเรานั้นจะเป็นแรงผลักดันในการสร้างชาติ และเป็นกำลังที่จะปลูกฝังคนรุ่นต่อๆไปให้มีความสำนึกและจิตใจที่ดีงาม

ประชาวิทย์ได้พัฒนาอย่างไม่ย่อท้อให้ทันต่อนวัตกรรม การศึกษา สังคม และเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้เยาวชนมีความรอบรู้ดำรงชีวิตได้อย่างมีมนุษยธรรม คุณธรรม จารีต ปัญญา และสัจจะ ดั่งคำสอนของมหาปราชญ์ขงจื่อที่เราได้ยึดมั่นมากว่า 100 ปี

เราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า ในโลกปัจจุบันทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีมีส่วนสำคัญอย่างสูงในการดำรงชีวิต  เราจึงให้ความสำคัญกับการสร้างสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันต่อยุคสมัย ในด้านสื่อการเรียนการสอน กระบวนการความคิด เพื่อให้เยาวชนเตรียมพร้อมกับโลกที่ยังมาไม่ถึง เติบโตด้วยหัวใจที่งดงาม

คุณสุธี ชัยธีระสุเวท

กรรมการหัวหน้าฝ่าย

การศึกษาในศตวรรษที่ 21 เราได้นำใช้ปรัชญาการดำเนินกิจการโรงเรียนโดยมุ่งเน้นให้เยาวชนเรียนเพื่อรู้ที่จะเข้าใจโลกและความซับซ้อนของโลกได้ดีขึ้นเหมาะสมกับการเตรียมพื้นฐานเพื่อการศึกษาต่อไปในอนาคต เรียนเพื่อเป็นบุคคลที่เติบโตมาสมบูรณ์แบบ สามารถวิเคราะห์ตนเองและรูปแบบทางสังคม พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ เรียนเพื่อปฏิบัติให้มีทักษะในการทำงานร่วมกับส่วนรวมทั้งในด้านเศรษฐกิจ การปกครอง และสังคม และที่สำคัญที่สุดเราทุกคนต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันเพื่อให้เข้าใจและรู้จักการเคารพในสิทธิมนุษยชน รู้จักและเคารพความแตกต่างทางวัฒนธรรม ใฝ่ความสันติ ปลูกฝังให้เป็นบุคคลที่อยู่ในสังคมด้วยความสงบและความสามัคคี

คุณเชาวยุทธ เชาว์กิตติโสภณ

ผู้จัดการโรงเรียนประชาวิทย์

40,000 ปีของประวัติศาสตร์มวลมนุษยชาติไม่มีห้วงเวลาไหนจะมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและสังคมเท่ากับ 20 ปีที่ผ่านมา เรากำลังใช้ชีวิตอยู่ในยุคของการเปลี่ยนแปลง ยุคของการเชื่อมโยง ยุคของการติดต่อสื่อสาร และยุคของวิวัฒนาการอย่างก้าวกระโดด คนที่จะประสบความสำเร็จได้ในอนาคตคือคนที่เข้าใจเรื่องต่างๆ เหล่านี้ว่ากระบวนการต่างๆ มันมีความสอดคล้อง ความผูกพัน และสามารถส่งผลกระทบกับการดำรงชีวิตของเราในประจำวัน

โรงเรียนประชาวิทย์จึงมียุทธศาสตร์หลักในการเปิดโลกทัศน์ให้กับนักเรียนทุกคน ให้เขาได้รับทราบ เห็น และสนใจกับสิ่งรอบตัวของเขาในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์หรือศิลป์ เพื่อให้เขาเป็นบุคคลที่สมบูรณ์และใช้ชีวิตในอนาคตได้อย่างชาญฉลาดและปราดเปรื่อง

คุณนิภาพรรณ จันต๊ะมา

ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาวิทย์

ในสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมมนุษย์ และวิถีชีวิตของประชากรโลก การเตรียมความพร้อมทุกด้านให้กับเด็กๆ จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เขาเป็นเด็กในยุคสมัยใหม่ที่กำลังเผชิญกับสรรพสิ่งรอบด้านที่มีผลต่อเขาและครอบครัว เขาจะปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมรอบด้านอย่างไรให้อยู่รอด ดังนั้นเด็กๆ ต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต และผู้ปกครองมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้เด็กๆ ได้รับการศึกษาที่ทันสมัยสำหรับเด็กๆ   

โรงเรียนประชาวิทย์เชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการการศึกษาที่ดีมีคุณภาพและการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กๆ เป็นนักคิดอย่างชาญฉลาด มีความรอบรู้หลากหลาย สามารถสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา มีทักษะการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเหมาะสม เป็นคนที่มีทักษะชีวิตและจิตสำนึกที่ดีงาม ย่อมส่งผลให้เด็กๆ ประสบความสำเร็จในชีวิต

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR