หลักสูตรการเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษา

中學課程

หลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษา

โรงเรียนประชาวิทย์ได้นำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมาจัดการเรียนการสอนตามโครงสร้างหลักสูตรและนำหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล  ( World Class Standard School )  ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ  มาสอนเพิ่มเติม  เช่นภาษาจีนเรียน 8 คาบต่อสัปดาห์และภาษาอังกฤษเรียน 8 คาบต่อสัปดาห์ โดยครูชาวต่างประเทศ    เรามีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบเฉพาะ ในรูปแบบ STEM    ( Science Technology Engineering Mathematic ) และใช้หลักการบริหารห้องเรียนในรูปแบบ T.E.D. (Teach   Exercise  Deepening ) เพื่อส่งเสริมศักยภาพให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองให้เกิดเป็นองค์ความรู้ที่ถาวร

โรงเรียนได้เน้นให้นักเรียนพัฒนาทักษะและความสามารถในการค้นคว้าด้วยตนเอง  ( Independent Study )  และได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ ทดลอง โดยทางโรงเรียนได้มีระบบสารสนเทศ ICT เพื่อการศึกษาค้นคว้าให้แก่นักเรียนอย่างเต็มรูปแบบ

( ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 )

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

มีการจัดการเรียน  โดยทุกระดับชั้น บูรณาการสาระ IS 1 – IS 2 ในรายวิชาพื้นฐานที่โรงเรียนเห็นเหมาะสม โดยแยกเป็นหน่วยการเรียนรู้เฉพาะที่ชัดเจน  และขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2   จัดรายวิชาเพิ่มเติม 2 ชั้นปี คือ วิชาการค้นคว้าสร้างองค์ความรู้-การสื่อสารและการนำเสนอ(IS)  ในส่วนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมเพื่อสังคม) ให้นำ IS 3 (กิจกรรมบริการสังคม Social Sevice Astivity ) ในหน่วยการเรียนรู้เฉพาะไปดำเนินกิจกรรม

( ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 )

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

จัดการเรียน 2 แผนการเรียน คือแผนการเรียนศิลป์ภาษา (จีน-อังกฤษ )  และแผนการเรียนวิทย์ – คณิต  ที่มีการเรียนการสอนรายวิชาภาษาจีน  HSK ร่วมด้วย  และนอกจากนี้ยังมีการจัดการเรียน  โดยทุกระดับชั้น บูรณาการสาระ IS 1 – IS 2 ในรายวิชาพื้นฐานที่โรงเรียนเห็นเหมาะสม โดยแยกเป็นหน่วยการเรียนรู้เฉพาะที่ชัดเจน  และขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5   จัดรายวิชาเพิ่มเติม 2 ชั้นปี คือ วิชาการค้นคว้าสร้างองค์ความรู้-การสื่อสารและการนำเสนอ(IS)  ในส่วนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมเพื่อสังคม) ให้นำ IS 3 (กิจกรรมบริการสังคม Social Sevice Astivity ) ในหน่วยการเรียนรู้เฉพาะไปดำเนินกิจกรรม

中学生认知行为的发展

การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ทางโรงเรียนมุ่งพัฒนานักเรียนให้มี

  1. มีส่วนร่วมในการตั้งคำถามที่เป็นแบบแผน และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของตนเอง
  2. มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งกับแนวคิดที่สำคัญในกระบวนการตั้งคำถาม
  3. นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนด้วยสหวิทยาการที่หลากหลาย ( การบูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ )
  4. ได้รับการเน้นให้พัฒนาทัศนคติเชิงบวกต่อการเรียนรู้ต่อสิ่งแวดล้อม และต่อผู้อื่นผ่านโปรไฟล์ และทัศนคติของผู้เรียน
  5. มีส่วนร่วม และรับผิดชอบในการดำเนินงานด้านต่าง ๆของโรงเรียนและสังคม
学生看护系统

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ

สำหรับการเรียนรู้ในกลุ่มสาระวิชาต่างโรงเรียนประชาวิทย์มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ เช่น การเรียนรู้ด้านภาษา ภาษาเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้  นักเรียนจะเรียนรู้ภาษในการตั้งคำถาม และแก้ปัญหา โดยการใช้ความคิดไตร่ตรองและสร้างความเข้าใจที่ยั่งยืน ภาษาเป็นสิ่งที่นักเรียนต้องใช้ทั้งที่บ้าน  โรงเรียน และสังคม ในชีวิตประจำวัน และพัฒนาให้เกิดความเชี่ยวชาญในการพูดที่หลากหลาย  ทางโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้ และสามารถเป็นนักเขียน และนักอ่านอิสระนักเรียนสามารถเรียนรู้กลยุทธ์ในฐานะการเป็นผู้อ่าน นักเขียน และผู้บรรยาย โดยมีหลักการ รวมถึงวิธีการอ่านออกเขียนได้อย่างสมดุล 

โรงเรียนประชาวิทย์ ยินต้อนรับนักเรียนใหม่
ท่านสามารถต้องการติดต่อระเบียบการสมัครได้ที่นี่

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR