หลักสูตรการเรียน

ศิลปะและวัฒนธรรม

學校的藝術

ศิลปะของโรงเรียนประชาวิทย์

ศิลปะ คือ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อแสดงออกซึ่งอารมณ์ ความรู้สึก ปัญญา ความคิดและความงาม   ศิลปะ เป็นสื่อภาษาชนิดหนึ่ง การสื่อภาษาโดยใช้ภาษาภาพ เป็นลักษณะการถ่ายทอดสิ่งที่ต้องการของนักเรียนให้ผู้อื่นรับรู้ให้ปรากฏในรูปแบบศิลปะ

ศิลปะ เป็นภาษาชนิดหนึ่งที่สามารถถ่ายทอดให้ความรู้สึกได้อย่างซาบซึ้ง นักเรียนจะได้รับการเรียนศิลปะอย่างสร้างสรรค์ ดังนี้

นักเรียนมีความรู้ ทักษะด้านทัศนศิลป์ขั้นพื้นฐาน เพื่อเสริมสร้างความสุนทรีย์ การผ่อนคลายทางอารมณ์ ความคิด การใช้ความคิดสร้างสรรค์ การกล้าที่จะแสดงออกทางด้านศิลปะ สามารถนำทักษะไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันควบคู่ไปกับการมีวินัยการรู้จักหน้าที่ในตนเอง มีความรับผิดชอบต่องานที่ทำ การรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การช่วยเหลือต่อสังคมและส่วนรวม

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR