บริการ

ส่วนบริการโรงเรียน

ห้องสมุด

ห้องสมุดโรงเรียนประชาวิทย์พรั่งพร้อมไปด้วยหนังสือและการอ่านมากมายสำหรับนักเรียนที่ต้องการใช้ประโยชน์จากห้องสมุดนักเรียนสามารถยืมหนังสือจากบรรณารักษ์ การใช้โสตทัศนูปกรณ์อื่นๆ ได้

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

โรงเรียนประชาวิทย์มีคอมพิวเตอร์ที่มีอุปกรณ์ครบครัน นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในคาบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

ห้องวิทยาศาสตร์

การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของโรงเรียน เน้นการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการปฏิบัติและลงมือทำจริง

ห้องดนตรีสากล

โรงเรียนประชาวิทย์จัดการสอนดนตรีสากล และดนตรีจีน นักเรียนสนุกกับกิจกรรม เล่นดนตรี และร้องเพลง ซึ่งช่วยพัฒนาทางด้านร่างกาย

ห้องดนตรีจีน

โรงเรียนประชาวิทย์ ส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมจีน เรามีเครื่องดนตรีจีนเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกฝนการเล่นดนตรีจีน มีชุมนุมดนตรีจีนและวงดนตรีจีนของโรงเรียนประชาวิทย์ ได้มีโอกาสไปแสดงในงานต่างๆ

ห้องคหกรรม

ห้องเรียนคหกรรมโรงเรียนประชาวิทย์ จัดว่า “เลิศ”!! เครื่องมืออุปกรณ์ครบครัน และยังฝึกการทำอาหารแก่นักเรียนกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นปฏิบัติจริง ลงมือจริง

ห้องประชุม

ห้องประชุมของโรงเรียนประชาวิทย์มีอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัยและใช้งานได้เต็มที่และยังสามารถใช้เป็นที่จัดประชุมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งจัดกิจกรรมอื่นๆ สำหรับครู นักเรียน และผู้ปกครอง

สระว่ายน้ำ

สำหรับเด็กเป็นการออกกำลัง ซึ่งนอกจากจะช่วยบริหารร่างการได้ทุกส่วนของร่างกายของนักเรียน ยังเป็นพื้ฐานการเอาตัวรอดจากการจมน้ำที่อาจเกิดขึ้นได้ด้วย

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR