เกี่ยวกับโรงเรียน

เกี่ยวกับโรงเรียน

95年与时俱进

94 ปี แห่งการพัฒนา

ปี พ.ศ. 2564 นับเป็นปีที่ 94 แห่งการก่อตั้ง โรงเรียนประชาวิทย์ เราเป็นหนึ่งในโรงเรียน จีนที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย ในช่วงเกือบศตวรรษที่ผ่านมา เราได้แสดงให้เห็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาตลอด นับจากการก่อตั้งเป็น เพียงโรงเรียนที่เปิดสำหรับให้ลูกหลานชาวจีน โพ้นทะเลสู่การเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนภาษา จีนและภาษาอังกฤษในรูปแบบผสมผสานและ เป็นโรงเรียนเอกชนที่สอนวิชาสามัญศึกษา ที่นำมาใช้ซึ่งหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐาน สากล (Word Class Standard School) ของ กระทรวงศึกษาธิการ

วาระครบรอบ 94 ปีนี้เวียนมาถึงอย่างมี นัยสำคัญยิ่ง แม้จะก้าวหน้าอย่างมั่นคงมา ตลอด 95 ปีที่ผ่านมา ทางโรงเรียนยังคงไว้ซึ่ง ความพร้อมเผชิญกับความท้าทายต่างๆ ของ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของมนุษย์และ ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน

2021 年是南邦育华学校建校第94年。我们是泰国历史最悠久的华校之一,多年来, 我们在不断地发展和提高,从刚建校时只接受华裔学生到现如今汉语教学已达到国际化,并已成为一所接近教育部国际教育水准的私立学校。

94 年来, 学校在不断地进步, 期间也遇到了不少挑战。 学校教育工作还会不断地进行改善。

ประชาวิทย์ นักเรียนเด่น เป็นขวัญใจ
ดุจดอกไม้บานสะพรั่งงามต้องตา
นักเรียนคุณครูร่วมใจพัฒนา
การศึกษาให้ ทันโลกและก้าวไกล

ล้วนทุกสิ่งต้องศึกษา ทั้งกีฬา
เชิดความรู้ ชูคุณธรรม

ยุวชนดีปลูกฝังปั้นมานานวัน
ใจหมายมั่น สร้างสิ่งดีแก่เผ่าชน

ถึงแม้ว่าภาระหนัก
รับผิดชอบอนาคตด้วยปัญญา
ให้เราฝ่าฟันอุปสรรคนานา
เพื่อมุ่งมั่น เกียรติภูมิสู่โรงเรียน

คุณนิคม เชาว์กิตติโสภณ

ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาวิทย์ – มัธยมวิทยา

จากโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่ง ทักษะการดำเนินชีวิตต่างๆ นอกบทเรียนก็ได้มีความจำเป็นมากขึ้นสำหรับคนที่จะต้องใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 การศึกษาในรูปแบบดั้งเดิมจะไม่เพียงพออีกต่อไปในอนาคตเด็กวันนี้จะเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมในอีก 10 ถึง 20 ปีข้างหน้า การเข้าสังคมและมีจิตใจเอื้อเฟื้อ โอบอ้อมอารี รวมทั้งมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเด็กๆ ในวันนี้ การศึกษาต้องปรับตัวเพื่อให้การเตรียมพร้อมให้เด็กสามารถเผชิญโลกได้อย่างเหมาะสม โดยใช้หลักการพื้นฐานของการเรียนรู้ คือ เรียนเพื่อรู้ เรียนเพื่อเป็น เรียนเพื่อปฏิบัติ และที่สำคัญที่สุด ในโลกอันไร้พรมแดนนี้ เด็กจะได้เจอประชาคมโลกที่มีความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรม สถานศึกษาต้องปลูกฝังด้วยความเอาใจใส่ให้เด็กๆ ทุกคน ต้องสามารถเรียนรู้เพื่อจะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

คุณสุธี ชัยธีระสุเวท

กรรมการหัวหน้าฝ่าย

เกือบหนึ่งศตวรรษของ “ประชาวิทย์” ตลอดระยะเวลา 94 ปี ของโรงเรียนจีนในจังหวัดลำปางแห่งนี้ เดิมชื่อโรงเรียน “ฮั่วเคี้ยว” ปัจจุบันใช้ชื่อว่าโรงเรียนประชาวิทย์
โรงเรียนจัดการเรียนรู้ในรูปแบบสหวิทยาการผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ รวมทั้งปลูกฝัง คุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามเพื่อก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม และกระแสความเป็นไปของโลก การจัดการเรียนรู้ด้วยหลักสูตร World Class Standard School เป็นหลักสูตรที่รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ ออกแบบโดยองค์กรการศึกษาระหว่างประเทศ เพื่อให้เด็กมีความคิดที่ทันต่อโลก เป็นหลักสูตรที่เน้นความเข้าใจในเนื้อหามากกว่าการท่องจำเพื่อนำไปสอบ สิ่งสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษานี้ คือการสร้างให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ การคิด การสร้างสรรค์นวัตกรรม ให้สอดคล้องกับชีวิตจริง ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและมองเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเนื้อหาวิชาต่างๆ สามารถนำความรู้ และทักษะจากหลายๆ ศาสตร์มาแก้ปัญหา ตลอดจนมีศักยภาพ ความสามารถที่นำไปสู่การพัฒนาตนเอง

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR