เกี่ยวกับโรงเรียน

ใบรับรองมาตรฐาน

國際標準學校

โรงเรียนมาตรฐานสากล

โรงเรียนมาตรฐานสากลหมายถึง โรงเรียนที่มีการพัฒนาหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารการจัดการด้วยระบบคุณภาพที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกมีทักษะความรู้ความสามารถและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับเดียวกับมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานประเทศชั้นนำ.ที่มีคุณภาพการศึกษาสูงซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพเยาวชนสำหรับยุคศตวรรษที่ 21 ตามปฏิญญาว่าด้วยการจัดการศึกษาของ UNESCO ทั้ง 4 ด้าน Learning to know, Learning to do, Learning to live together and Learning to be

国际标准认证

โรงเรียนประชาวิทย์ได้รับรองมาตรฐานระดับสากล

  1. โรงเรียนประชาวิทย์ เป็น 1 ใน 25 โรงเรียนที่ได้รับโรงเรียนต้นแบบสอนภาษาจีนที่เก่าแก่ที่สุดในโลก สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐประชาชนจีน
  2. โรงเรียนประชาวิทย์ รับแต่งตั้งเป็นศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ที่แรกในประเทศไทย
  3. โรงเรียนประชาวิทย์ รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ UNESCO ASPNet : โครงการโรงเรียนเครือข่าย  เพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างชาติ Associated Schools Network Project ขององค์การ การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติแห่งแรกของภาคเหนือ ( ยูเนสโก )
  4. การประเมินคุณภาพภายนอก คลิกที่นี้
  5. การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR