YCT/HSK考试结果查询方式

วิธีการตรวจสอบระดับความรู้ภาษาจีน  YCT / HSK ภาคเหนือ

ท่านสามารถตรวจสอบผลการสอบได้ด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ www.chinesetest.cn/goquery.do โดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. คลิกตรวจสอบคะแนน “Score” ทางด้านขวา
  2. จะแสดงหน้าต่างของตรวจสอบคะแนน “Score” ขึ้นมา จากนั้นให้กรอกรหัสประจำตัวของผู้เข้าสอบช่อง “Ticket no.”
  3. ช่อง “Name” พิมพ์ชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษให้ตรงกับใบสมัครสอบ
  4. ช่อง “Code” กรอกรหัสให้ตรงกับด้านขวา
  5. สุดท้ายให้กดยืนยันการตรวจสอบ
We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR