บริการ

ศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน  YCT / HSK ภาคเหนือ

育华学校汉语考试中心

การสอบวัดความรู้ภาษาจีนระดับประเทศและมาตรฐานสากล

การสอบวัดความรู้ภาษาจีนระดับประเทศและมาตรฐานสากล

YCT (中小学生汉语考试 : Youth Chinese Test)

HSK (汉语水平考试 : Chinese Proficiency Test)

ศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน YCT / HSK โรงเรียนประชาวิทย์ ตั้งอยู่เลขที่ 274 ถนนฉัตรไชย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (52100) ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ภาคเหนือ จากกระทรวงศึกษาธิการ(ฮั่นปั้น) แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา และในปีพ.ศ.2551ได้รับการยกย่องให้เป็นศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ดีเด่น จนถึงปัจจุบัน

南邦公立育华学校泰北汉语水平(HSK)测试中心

南邦公立育华学校位于南邦府 直辖县 速兑区 察猜路 门牌274号,邮局编号 52100

20041015南邦公立育华学校被中国国家汉办设为泰北南邦公立育华学校汉语水平HSK测试中心 2008年又批为汉语水平优秀考点

汉语水平考试中心历史

ประวัติศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน

เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้เรียนรู้ภาษาจีน ได้พัฒนาความรู้ให้มีประสิทธิ์ภาพยิ่งขึ้น และเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางมาสอบให้แก่นักเรียนหรือประชาชนทั่วไป ที่อาศัยอยู่ในเขตภาคเหนือ จังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียง ศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน YCT / HSK โรงเรียนประชาวิทย์จึงได้เปิดดำเนินการจัดสอบ HSK ปีละ 2 ครั้ง และสอบ YCT ปีละ1ครั้ง ตามตารางวันเวลาสอบของสำนักงานต้นสังกัด เป็นประจำทุกปี

为让考生提高学习汉语的效率,以及为北部南邦临近地区的考生提供测试平台,考点按照汉考规定时间每年举办两次HSK考试,一次YCT考试。

中小学生汉语考试

การสอบ YCT
(Youth Chinese Test)

YCT (  中小学生汉语考试  : Youth Chinese Test )

中小学生中文考试(YCT)是一项国际中文能力标准化考试,考查中文非第一语言的中小学生在日常生活和学习中运用中文的能力。

YCT考试分为笔试和口试两部分,且二者相互独立。笔试包括YCT(一级)、YCT(二级)、     YCT(三级)和YCT(四级);口试包括YCT(初级)和YCT(中级)。

การสอบ YCT คือ การสอบผู้เรียนที่กำลังศึกษา อยู่ระดับประถมถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ซึ่งมีการเรียนภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง  มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน และใช้ในการเรียนต่อระดับสูงขึ้นได้

การสอบ YCT   แบ่งออกเป็น   2  รูปแบบ คือ การสอบข้อเขียน และการสอบพูด ซึ่งการสอบทั้งสองรูปแบบนี้จะแยกออกจาก  และแบ่งเป็น4ระดับ   YCT 1, YCT 2, YCT 3 และYCT 4   การสอบพูดผู้เรียนสามารถออกเสียงภาษาได้ถูกต้องชัดเจน      แบ่งเป็น2ระดับ   YCT(ต้น)และYCT(กลาง)

ผู้สมัครสอบควรเลือกสอบระดับใด

YCT(一级)考生可以理解并使用最常用的中文词语和句子,具备进一步学习中文的能力。

YCT 1   :  ผู้เรียนมี ความเข้าใจและใช้คำศัพท์ ประโยคง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เรียนรู้คำศัพท์อย่างน้อย 80 คำ

YCT(二级)考生可以理解并使用一些非常简单的中文词语和句子进行问答。

YCT2   :  ผู้เรียนมี ความเข้าใจ และสามารถใช้คำศัพท์ ประโยคง่ายๆในการสื่อสาร เรียนรู้คำศัพท์อย่างน้อย 150 คำ

YCT(三级)考生可以用中文就生活中一些常见的话题进行简单而直接的交流。

YCT 3  :  ผู้เรียนใช้ภาษาจีนสนทนาสื่อสาร ได้ใน ระดับพื้นฐาน เรียนรู้คำศัพท์อย่างน้อย 300 คำ

YCT(四级)考生可以用中文完成生活、学习等方面的基本交际任务。

YCT4  :  ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาจีนสนทนา สื่อสารในชีวิตประจำวันได้ เรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 600 คำ

汉语水平考试

การสอบ HSK
(Chinese Proficiency Test)

中文水平考试HSK

中文水平考试(HSK)是一项国际标准化考试,重点考查中文非第一语言的考生在生活、学习和工作中运用中文进行交际的能力。

考试等级包括HSK(一级)、HSK(二级)、HSK(三级)、HSK(四级)、HSK(五级)、HSK(六级)和HSK(七—九级)。

การสอบ HSK เป็นการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน แบบมาตรฐานสากล    และเป็นที่ยอมรับในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ทั้งในภาคธุรกิจ และภาคการศึกษา  สำหรับผู้ที่มีเรียนภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง  มีความรู้ ความสามารถ ในการใช้ภาษาจีนสื่อสารในชีวิตประจำวันได้

 โดยแบ่งการสอบออกเป็น 2 รูปแบบ คือ การสอบข้อเขียน และการสอบพูด HSKK ( Chinese Proficiency Speaking Test )

การสอบ HSK (汉语水平考试 : Chinese Proficiency Test) แบ่งออกเป็น  9  ระดับ ดังนี้

HSK 1 : 能理解并使用一些非常简单的中文词语和句子,具备进一步学习中文的能力。
ผู้สอบที่เข้าใจคำศัพท์และประโยคภาษาจีนง่าย คำศัพท์ 300 คำ

HSK 2 : 能用中文就生活中一些常见的话题进行简单而直接的交流。
สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารเรื่องต่างๆ ในชีวิตประจำวัน คำศัพท์ 500 คำ

HSK 3 : 能用中文完成生活、学习、工作等方面的基本交际任务。
สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารขั้นพื้นฐานเรื่องความเป็นอยู่ การศึกษา การทำงาน คำศัพท์ 1,000 คำ

HSK 4 : 能够就较为复杂的生活、学习、工作等话题进行基本完整、连贯、有效的社会交际。
สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารในหัวข้อที่กว้างขวางขึ้นและสามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว
คำศัพท์ 2,000 คำ

HSK 5 : 能够就复杂的生活、学习、工作等话题进行较为完整、顺畅、有效的社会交际。
สามารถเข้าใจภาษาจีน ฟังเข้าใจ และสามารถพูดสื่อสารภาษาจีนในทุกสถานการณ์อย่าง คล่องแคล่ว ถูกต้อง คำศัพท์ 4,000 คำ

HSK 6 : 能够就一些专业领域的学习和工作话题进行较为丰富、流畅、得体的社会交际。
สามารถฟังและอ่านข่าวสารภาษาจีนได้อย่างดี สามารถสื่อสารความคิดเห็นของตัวเองหรือใช้
ภาษาจีนเขียนบทความสื่อสารความหมายได้อย่างถูกต้องตามหลักภาษา คำศัพท์ 5,400 คำ

HSK 7 : 能够就较为广泛和较高层次的话题进行基本规范、流利、得体的社会交际。
สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และสื่อสารภาษาจีนได้หลายสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี และถูกต้องตามหลักภาษา

HSK 8 : 能够就各类高层次或专业话题进行较为规范、流利、得体的社会交际。
สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และสื่อสารภาษาจีนได้ทุกสถานการณ์ได้ และถูกต้องตามหลักภาษา

HSK 9 : 能够综合运用各种技能,在各种情境下,就各类话题进行规范、流利、得体的社会交际。
สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และสื่อสารภาษาจีนได้ทุกๆสถานการณ์ได้อย่างคล่องแคล่ว และ
ถูกต้องตาม หลักภาษา

HSK 7-9 เรียนรู้คำศัพท์   11,000  คำ

ประโยชน์และความสำคัญของการสอบ  YCT / HSK

ทราบระดับความสามารถภาษาจีนเพื่อวางแผนพัฒนาทักษะภาษาต่อไป

HSK成绩证书作为了解汉语能力的证明。

ประกาศนียบัตรผลสอบ สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบในการขอทุนเพื่อไปศึกษาต่อที่ประเทศจีน

作为进入中国大专院校的证明。

เป็นใบเบิกทางในการประกอบวิชาชีพ

作为聘用机构录用汉语人员的依据。

ต้องการสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน  YCT / HSK ภาคเหนือ คลิกข้างล่างนี้

如需报考YCT/HSK考试,请点击下方
HSKK考试

การสอบ HSKK
(Chinese  Speaking Test)

水平口语考试HSKK主要考查中文口头表达能力,包括HSKK(初级)、HSKK(中级)和HSKK(高级),考试采用录音形式。

การสอบ HSKK เป็นการสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน ในทักษะด้านการพูด แบบมาตรฐานสากล ซึ่งแบ่งออกเป็น3ระดับดังนี้

HSKK初级) 考生能听懂并用汉语口头表达较为熟悉的日常话题,满足基本交际需求。

ระดับต้น : ความรู้เทียบเท่า HSK ระดับ 1 และ 2 เหมาะสำหรับผู้ที่รู้คำศัพท์ 500 คำเป็นอย่างน้อย

HSKK(中级) 考生能听懂并用汉语较为流利地与汉语为母语者进行口头交流。

ระดับกลาง : ความรู้เทียบเท่า HSK ระดับ 3 และ 4 เหมาะสำหรับผู้ที่รู้คำศัพท์ 2,000 คำเป็นอย่างน้อย

HSKK高级) 考生能听懂并用汉语流利地口头表达自己的见解。

ระดับสูง : ความรู้เทียบเท่า HSK ระดับ 5 และ 6 เหมาะสำหรับผู้ที่รู้คำศัพท์ 5,400 คำเป็นอย่างน้อย

การสอบ HSKK ดีอย่างไร

 1. ทราบระดับความสามารถภาษาจีนเพื่อวางแผนพัฒนาทักษะภาษาต่อไป
 2. ใช้เป็นหลักฐานในการศึกษาต่อ
 3. ใช้เป็นหลักฐานในการสมัครขอทุนการศึกษาต่อที่ประเทศจีน

เงื่อนไขการสอบ

 • HSK 3 บังคับสอบคู่ HSKK ต้น
 • HSK 4 บังคับสอบคู่ HSKK กลาง
 • HSK 5 บังคับสอบคู่ HSKK สูง
 • HSK 6 บังคับสอบคู่ HSKK สูง
 • HSK7-9 สอบทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน และแปล *ระดับนี้จะเหมาะกับคนที่สอบผ่าน HSK6 แล้ว

 • HSK 1 จำนวน 300 คำ
 • HSK 2 จำนวน 500 คำ
 • HSK 3 จำนวน 1,000 คำ
 • HSK 4 จำนวน 2,000 คำ
 • HSK 5 จำนวน 4,000 คำ
 • HSK 6 จำนวน 5,400 คำ
 • HSK 7-9 จำนวน 11,000 คำ

จำนวนคำศัพท์ที่ประกาศจากเว็บ ของ CTI ในปัจจุบันนั้นเป็นเพียงประกาศแจ้งล่วงหน้าเรื่องจำนวนคำศัพท์ที่จะปรับเพิ่มขึ้นในอนาคตเท่านั้น ซึ่งยังไม่มีกำหนดที่จะนำมาใช้ในปัจจุบัน อ้างอิงจาก คลิก

ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียด เวลาในการเปิดสอบ   HSK/YCT 

และค่าลงทะเบียนในแต่ละระดับความรู้ได้ตามลิ้งด้านล่าง

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR