การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนแห่งชาติ ภาคเหนือ ครั้งที่ 70

          โรงเรียนประชาวิทย์ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน ในหลายรายการและได้รับรางวัลกลับมาในทุกรายการที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ 

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง อันดับที่ 1

เด็กหญิงธัญพิชชา ศรีสุรินทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การประกวดละครคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง อันดับที่ 1

โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ดังนี้

                1. เด็กหญิงวีรปรียา วงศ์ประสงค์

                2. เด็กหญิงนิจสิริ มณีเรือง

                3. นายหมิงซิว แซ่หลี่

                4. เด็กชายเมธาวิชย์ โนโชติ

                5. นายศุภฤกษ์ ก่อเกิด

                6. นางสาวสุธีธิดา ภัควลัญช์

                7. เด็กหญิงณัฐวลัญช์ สายอาณา

                8. เด็กหญิงอินธิรา บุญมูล

                9. เด็กหญิงพิมภกา เครือยศ

                10. นางสาวอรุณรัศมี หล่ำแสง

                11. นายรัฐโรจน์ รัฐวุฒิโรจน์

                12. นายรชต ไชยวัง

                13. นางสาวกริชญา สุ้นต๊ะ

                14. นางสาวกมลนัทธ์ ไกรอมรชัย

                15. นายวรกันต์ กาหลง

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)

1. การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ (ภาษาจีน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6  ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง อันดับที่ 2

 1.นางสาวกันติยา ศรีวัชระ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 2.นางสาวจิรัชญา เทศกาล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

2. การเเข่งขันพูดภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง

นางสาวกานต์พิชชา เจริญพันธ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาวคหปตานี ลิขิตบรรณกร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

.

.

.

.

.

.

.

.

3. การเเข่งขันพูดภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง

นายณภัทร สุขหอม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เด็กหญิงกุลนิดา กิตติโสภณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR